Tillbaka

Användarvillkor

Kontaktuppgifter Köttätande växt;

Webbplats: Webbplats: Carnivory.eu (nederländsk webbshop: www.vleesetendeplant.nl)
Adress: Planker 5, Asten
Postnummer: 5721 VG, Nederländerna
E-post: [email protected]
Handelsnamn: JONG GERUND
Handelskammare: 84117788

Innehållsförteckning:

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Företagarens identitet
Artikel 3 - Tillämplighet
Artikel 4 - Erbjudandet
Artikel 5 - Avtalet
Artikel 6 - Skyldighet att frånträda avtalet vid leverans av produkter
Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt
Artikel 8 - Undantag från ångerrätten
Artikel 9 - Priset
Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti
Artikel 11 - Leverans och leveranstid
Artikel 12 - Betalning
Artikel 13 - Klagomålsförfarandet
Artikel 14 - Force Majeure
Artikel 15 - Ansvar
Artikel 16 - Tvister

Artikel 1 - Definitioner

I dessa villkor ska följande termer ha följande innebörd:
1. Tilläggsavtal: ett avtal genom vilket konsumenten förvärvar produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster i samband med ett distansavtal och dessa produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster tillhandahålls av företagaren eller av en tredje part på grundval av ett avtal mellan denna tredje part och företagaren;
2. Överseendeperiod: Den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt;
3. Konsument: En fysisk person som inte handlar för ändamål som har samband med hans handel, affärsverksamhet, hantverk eller yrke;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form;
6. Avtal på obestämd tid: Ett avtal som föreskriver regelbunden leverans av varor, tjänster och/eller digitalt innehåll under en viss tidsperiod;
7. Varaktig databärare: varje verktyg - inklusive e-post - som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra information som är riktad till honom eller henne personligen, på ett sätt som gör framtida konsultation eller användning möjlig under en tidsperiod som är anpassad till det syfte som informationen är avsedd för, och som möjliggör oförändrad reproduktion av den lagrade informationen;
8. Ångerrätt: Möjlighet för konsumenten att avstå från distansavtalet inom ångerfristen;
9. Företagare: fysisk eller juridisk person som erbjuder produkter, (tillgång till) digitalt innehåll och/eller tjänster på distans till konsumenter;
10. Distansavtal: ett avtal som ingås mellan företagaren och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster, varigenom man fram till avtalets ingående uteslutande eller delvis använder sig av en eller flera tekniker för distanskommunikation;
11. Förlaga för ångerrätt: den europeiska förlaga för ångerrätt som finns i bilaga I till dessa villkor;
12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och näringsidkaren behöver befinna sig i samma rum vid samma tidpunkt.

Artikel 2 - Företagarens identitet

Namn: Namn: Carnivory.eu, som agerar under namnet Carnivory.eu (vleesetendeplant.nl);
Adress: Namn: Carnivrety.net, Carnivrety.net: Planker 5, 5721 VG - Asten;
E-postadress: [email protected];
Handelskammare: 84117788.

Artikel 3 - Tillämplighet

Dessa allmänna villkor är tillämpliga på varje erbjudande från företagaren och på varje distansavtal som ingås mellan företagaren och konsumenten.
Innan distansavtalet ingås kommer texten till dessa allmänna villkor att göras tillgänglig för konsumenten. Om detta inte är rimligt möjligt ska företagaren innan distansavtalet ingås ange hur de allmänna villkoren kan läsas hos företagaren och att de ska skickas kostnadsfritt till konsumenten så snart som möjligt, på konsumentens begäran.
Om distansavtalet ingås elektroniskt får texten till dessa allmänna villkor, i motsats till vad som sägs i föregående stycke och innan distansavtalet ingås, göras tillgänglig för konsumenten i elektronisk form på ett sådant sätt att konsumenten lätt kan lagra dem på en varaktig databärare. Om detta inte är rimligt möjligt skall det, innan distansavtalet ingås, anges var de allmänna villkoren kan läsas elektroniskt och att de kommer att skickas till konsumenten kostnadsfritt på dennes begäran, antingen elektroniskt eller på annat sätt.
Om särskilda produkt- eller tjänstevillkor gäller utöver dessa allmänna villkor, ska andra och tredje stycket tillämpas analogt, och i händelse av motstridiga villkor kan konsumenten alltid åberopa den tillämpliga bestämmelse som är mest fördelaktig för honom eller henne.

Artikel 4 - Erbjudandet

Om ett erbjudande har en begränsad giltighetstid eller är förenat med villkor ska detta uttryckligen anges i erbjudandet.
Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna bedöma erbjudandet på ett korrekt sätt. Om företagaren använder sig av bilder är dessa en sann återspegling av de produkter och/eller tjänster som erbjuds. Uppenbara misstag eller uppenbara fel i erbjudandet binder inte företagaren.
Varje erbjudande innehåller sådan information att det står klart för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till att acceptera erbjudandet. Detta gäller särskilt följande:
Priset inklusive skatter;
Eventuella kostnader för leverans;
Hur avtalet ska komma till stånd och vilka åtgärder som krävs för detta;
Om ångerrätten är tillämplig eller inte;
Betalningssätt, leverans och genomförande av avtalet;
Tidsfristen för att acceptera erbjudandet eller den period inom vilken företagaren garanterar priset;
Storleken på taxan för distanskommunikation, om kostnaderna för att använda tekniken för distanskommunikation beräknas på en annan grund än den vanliga grundtaxan för det använda kommunikationsmedlet;
Om avtalet arkiveras efter det att det har ingåtts, och i så fall på vilket sätt konsumenten kan ta del av det;
På vilket sätt konsumenten, innan avtalet ingås, kan kontrollera de uppgifter som han eller hon lämnat i samband med avtalet och, om så önskas, korrigera dem;
Vilka andra språk än nederländska som avtalet kan ingås på;
De uppförandekoder som näringsidkaren omfattas av och det sätt på vilket konsumenten kan ta del av dessa uppförandekoder elektroniskt;
Distansavtalets minimilängd om det rör sig om en längre transaktion.

Artikel 5 - Avtalet

Med förbehåll för vad som anges i punkt 4 ska avtalet komma till stånd vid den tidpunkt då konsumenten accepterar erbjudandet och de villkor som anges i erbjudandet har uppfyllts.
Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt ska näringsidkaren omedelbart bekräfta mottagandet av det elektroniska godkännandet av erbjudandet. Så länge mottagandet av detta godkännande inte har bekräftats av näringsidkaren får konsumenten häva avtalet.
Om avtalet skapas elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda den elektroniska överföringen av uppgifter och han ska säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten har möjlighet att betala elektroniskt ska företagaren vidta lämpliga säkerhetsåtgärder.
Företagaren kan - inom de rättsliga ramarna - ta del av konsumentens förmåga att fullgöra sina betalningsskyldigheter samt av alla de fakta och faktorer som är viktiga för ett ansvarsfullt ingående av distansavtalet. Om företagaren på grundval av denna utredning har goda skäl att inte ingå avtalet har han rätt att vägra en beställning eller ansökan eller att ställa särskilda villkor för genomförandet.
Företagaren ska tillsammans med produkten eller tjänsten skicka följande information till konsumenten, skriftligen eller på ett sådant sätt att konsumenten kan lagra den på ett tillgängligt sätt på en varaktig databärare, eller placera den på webbplatsen
A. Besöksadressen till det av näringsidkarens kontor dit konsumenten kan vända sig för att lämna in klagomål;
B. Villkoren för och sättet på vilket konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt, eller ett tydligt meddelande om att konsumenten inte kan utnyttja sin ångerrätt.
C. information om garantier och befintlig service efter köpet;
D. de uppgifter som avses i artikel 4.3 i dessa villkor, såvida inte företagaren redan har tillhandahållit konsumenten dessa uppgifter innan avtalet ingicks.
E. kraven för att häva avtalet om avtalet har en löptid på mer än ett år eller är obestämt.
Vid en långvarig transaktion gäller bestämmelsen i föregående punkt endast den första leveransen.

Artikel 6 - Skyldighet att avstå från att leverera produkter

Vid köp av produkter har konsumenten möjlighet att häva avtalet utan att ange skäl under en period på 14 dagar. Denna ångerfrist börjar dagen efter det att konsumenten eller en tidigare utsedd person som konsumenten och den av näringsidkaren anmälda företrädaren utsett har mottagit produkten.
Under betänketiden ska konsumenten hantera produkten och förpackningen med omsorg. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om han vill behålla produkten. Om han eller hon utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon returnera produkten med alla tillbehör och - om det är rimligt möjligt - i originalskick och i originalförpackning till företagaren, enligt de rimliga och tydliga instruktioner som företagaren har gett honom eller henne.

Artikel 7 - Kostnader vid ångerrätt

Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska han eller hon inte bära mer än kostnaderna för returfrakten.
Om konsumenten har betalat ett belopp ska företagaren återbetala detta belopp så snart som möjligt, dock senast 30 dagar efter returen eller ångerrätten.

Artikel 8 - Undantag från ångerrätten

Om konsumenten inte har någon ångerrätt kan denna endast uteslutas av Carnivory.eu om Carnivory.eu tydligt har angett detta i erbjudandet eller åtminstone i god tid före avtalets ingående.
Uteslutande av ångerrätten är endast möjligt för produkter som
A. som har skapats av Carnivory.eu i enlighet med konsumentens specifikationer.
B. som är klart personliga till sin karaktär;
C. som på grund av bristande skötsel snabbt kan förgås, inklusive köttätande växter.
D. vars pris är föremål för fluktuationer på finansmarknaden som Carnivory.eu inte har något inflytande över.

Artikel 9 - Priset

Alla priser är uttryckta i euro och inkluderar moms. Konsumenten är - vid tidpunkten för köpet - det pris som fastställs i avtalet. Så länge det förfallna beloppet inte har levererats är Carnivory.eu inte skyldig att leverera produkterna.
Uppenbara fel i prisangivelser, inklusive felaktigheter, kan korrigeras efter överenskommelse mellan kunden och Carnivory.eu. Specialerbjudanden gäller - så länge lagret räcker.
Slutligen kan förpacknings- och fraktkostnader debiteras. Dessa kommer att anges i det totala beloppet.

Artikel 10 - Överensstämmelse och garanti

Näringsidkaren garanterar att produkterna och/eller tjänsterna uppfyller avtalet, de specifikationer som anges i erbjudandet, de rimliga kraven på tillförlitlighet och/eller användbarhet samt de lagstadgade bestämmelser och/eller myndighetsföreskrifter som gällde den dag då avtalet ingicks. Om det har avtalats garanterar näringsidkaren också att produkten är lämplig för annan än normal användning.
En garanti som lämnas av företagaren, tillverkaren eller importören påverkar inte de rättsliga rättigheter och krav som konsumenten enligt avtalet kan göra gällande mot företagaren.

Artikel 11 - Leverans och leveranstid

Placerade beställningar kommer att levereras av PostNL när det förfallna beloppet har betalats. Carnivory.eu kommer att se till att paketet levereras på rätt sätt, att det levereras i tid och att det anländer i gott skick. Carnivory.eu ansvarar dock inte för den faktiska leveransen. Försändelsen och eventuella risker i samband med den är helt och hållet konsumentens ansvar. Om det kan bevisas att Carnivory.eu inte levererade paketet till PostNL i tid eller inte levererade det på rätt sätt är Carnivory.eu ansvarig. Konsumenten kan då få produkterna levererade på nytt eller få det utestående beloppet återbetalat. Beställningsbeloppet måste då återbetalas av Carnivory.eu inom 30 dagar.
Om ingen är närvarande vid leveranstillfället, det vill säga varken konsumenten eller en person som utsetts av denne, garanterar Carnivory.eu inte leveransens skick.
Det är viktigt att konsumenterna - efter mottagandet - själva kontrollerar produkterna. Om konsumenten har fått produkterna i ett sådant dåligt skick och produkterna inte uppfyller sådana kvalitetskrav, ber jag konsumenten att meddela mig detta inom sex timmar - efter mottagandet. Anmälan kan göras via; [email protected].
Carnivorous plant använder sig av ett lagersystem. Det är dock möjligt att produkterna fortfarande inte finns i lager. Carnivory.eu kommer då att meddela dig minst en dag före leverans via de sparade kontaktuppgifterna. Möjliga uppföljningsalternativ är: beställningen annulleras, beställningen annulleras delvis och värdet av de saknade produkterna återbetalas, eller beställningen skickas vid ett senare tillfälle.

Det är möjligt för flera leveranstjänster att utfärda ett utlämningsgodkännande. Detta är ett avtal som du som mottagare ingår med leveranstjänsten. Vi - som säljande part - har ingen insyn eller påverkan på detta och kan inte ändra eller (av)aktivera det. Genom att utfärda ett utlämningsgodkännande accepterar mottagaren de därmed förbundna riskerna och ansvaret för eventuell förlust och/eller skada upphör. I händelse av skada, stöld eller förlust kan vi som avsändare inte längre göra några anspråk på leveranstjänsten när mottagaren har utfärdat ett utlämningsgodkännande. Vi rekommenderar därför våra kunder att INTE utfärda ett utlämningsgodkännande eller att återkalla detta godkännande.

Beställning inte hämtad från ett utlämningsställe? Om beställningen från Carnivory.eu inte har hämtats av kunden, kommer denna beställning att registreras av oss som "ej hämtad". Eftersom det ofta tar längre tid än två eller till och med tre veckor att leverera växterna i beställningar som inte hämtats ut, kan växterna inte säljas. Och eftersom det rör sig om färskvaror debiterar vi 10 euro för administration.

Artikel 12 - Betalning

Om inget annat avtalats ska de belopp som konsumenten är skyldig betala inom 14 dagar efter det att den betänketid som avses i artikel 6.1 har inletts. Om det är fråga om ett avtal om tillhandahållande av en tjänst ska denna tidsfrist börja löpa efter det att konsumenten har fått en bekräftelse på avtalet.
Vid försäljning av produkter till konsumenter får allmänna villkor aldrig föreskriva en förskottsbetalning på mer än 50 %. När förskottsbetalning har fastställts kan konsumenten inte åberopa någon rättighet i fråga om utförandet av beställningen eller tjänsten/tjänsterna i fråga innan den fastställda förskottsbetalningen har gjorts.
Konsumenten är skyldig att omedelbart rapportera felaktigheter i de uppgifter som lämnats eller den angivna betalningen till operatören.
Vid utebliven betalning från konsumentens sida, och med förbehåll för rättsliga begränsningar, har företagaren rätt att ta ut de rimliga kostnader som tidigare meddelats konsumenten.

Artikel 13 - Klagomålsförfarandet

Om konsumenten får produkter som inte uppfyller kvalitetskraven (se artikel 11.4) ska konsumenten meddela detta inom sex timmar. Tidsfristen på sex timmar börjar löpa så snart produkterna har mottagits, Track & Trace kan härmed användas som garanti. Anmälan av klagomålet kan göras via: [email protected].
Om klagomålet har meddelats är konsumenten skyldig att hantera beställningen - i vilket fall som helst fem dagar - med all vederbörlig omsorg, så att de kvalitetskrav som iakttagits kan undersökas ytterligare. Ett ytterligare möte kommer att göras mellan konsumenten och Carnivory.eu för att besöka och undersöka kvalitetsförlusten.
Om Carnivory.eu godkänner klagomålet har konsumenten rätt till återbetalning av beställningens värde.
Om klagomålet inte kan lösas i samförstånd uppstår en tvist som omfattas av tvistlösningsförfarandet.
Returer är tillåtna om Flesh Eating Plant uttryckligen har gett sitt samtycke till det.
Andra klagomål kan anmälas till Carnivory.eu. Dessa klagomål kan aldrig leda till ersättning.

Artikel 14 - Force majeure

I händelse av force majeure är Carnivory.eu inte skyldig att fullgöra sina skyldigheter. Carnivory.eu får då skjuta upp skyldigheterna under den tid som force majeure råder. Exempel på force majeure är: brand, strejker, energi- och driftsstörningar, sena leveranser av produkter från leverantörer, avsaknad av licens, nätverks- eller anslutningsstörningar eller tillfällig otillgänglighet av webbplatsen.

Artikel 15 - Ansvar

Flesh Eating Plant är inte ansvarig för indirekta skador hos konsumenten eller tredje part. Detta inkluderar följdskador, förseningsskador, handelsförluster, personskador, utebliven vinst eller andra indirekta skador, oavsett orsak.
Konsumenten ersätter Carnivory.eu från alla tredje parts krav på ersättning för skada, ränta eller kostnader som uppstår till följd av händelser som rör de varor som levereras av Carnivory.eu.

Artikel 16 - Tvister

På avtal mellan företagaren och konsumenten som dessa allmänna villkor avser gäller endast europeisk (och nederländsk) lag.

Jämför produkter Delete all products

You can compare a maximum of 3 products

    Hide compare box
    Vleesetendeplant.nl 4,9 / 5 - 260 Recensioner @ Google mijn Bedrijf
    Vi vill placera cookies på din dator för att hjälpa oss att göra denna webbplats bättre. Är detta ok? JaNejMer om cookies »